Сподели


ОУ "Климент Охридски"

гр. Раднево


Проектанти

арх. Родион Петров
арх. Стефка Петрова
арх. Радослав Николаев

  • Дата : 05.2010
  • Местоположение :гр. Раднево
  • Статус :Реализиран

Описание

Изготвяне на работен инвестиционен проект на препоръчаните енергоспестяващи мерки по оперативна програма BG161PO001/1.1-09/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации".